familjefrid.nu

Familjefrid.nu är en mottagning i Masthugget, Göteborg, inriktad på enskild samtalsterapi vid problem i nära relationer, arbete, barnen, partnerskap. Terapeutisk hjälp vid nedstämdhet, oro, fobier, låg självkänsla, hög självkritik, känslomässig instabilitet, anknytningsproblematik, olika typer av kriser, utmattning och sömnstörning.

Erbjuder även hjälp för föräldrar och barn då relationerna i familjen inte fungerar. Vid återkommande bråk och konflikter, utagerande beteende eller när någon i familjen mår dåligt. Vi träffas och tränar på gemensam problemlösning, lär in metoder till kommunikation, lyssnande och samarbete.

Behandlingsmetoder som används är Kognitiv Beteendeterapi, Compassion Focused Therapies, Acceptance and Commitment Therapy, Lågaffektivt Bemötande, och Collaborative Proactive Solutions och Klinisk Hypnos. Läs mer om terapimetoder här.

Jag är barn och ungdomspsykiater, arbetar med diagnostik och har god kännedom om ADHD, autismspektrum, problemskapande beteende, samt andra psykiatriska tillstånd. Tillsammans i terapin utgår vi ifrån vad som upplevs problematiskt i livet, och tar utifrån det fram olika riktningar att röra sig åt. Arbetar mest enskilt men vid behov också i familj eller grupp.

För att boka tid för konsultation, skicka in en förfrågan under Ta kontakt.

Bor du utanför Göteborg, kan vi hålla samtal via Skype – ange det i förfrågan.

Panel 1

Terapimetoder

Kognitiv beteendeterapi skapar medvetenhet om hur vi tolkar, reagerar och beter oss när vi hamnar i en viss situation, och hur vår egen tolkning har stor betydelse för hur det faktiskt blir. Vi utforskar tankar, beteenden och tolkningar, vad som gör att beteendet fortsätter och vidmakthålls, och hur man faktiskt kan ändra sina tankar, tolkningar och därmed reaktionen i en situation. Läs mer om KBT.

Compassion Focused Therapies kallas på svenska ”Självmedkänsla”, och är en mindfulnessbaserad terapimetod som i första hand togs fram för människor med hög självkritik, skuld och skam. Det har också visat sig hjälpsamt för att utveckla en varm relation med sig själv, lära känna och hantera sitt känsloliv. På sikt hjälper Compassion med  att känna sig trygg med att ge och ta emot värme, omtanke och närhet från andra, i nära som ytliga relationer. Något om kan vara svårt, om man kommer från en otrygg bakgrund, eller haft andra dåliga erfarenheter i relationer senare i livet. Starka känslor triggas i relationer, och våra känslor styr och ligger bakom en stor del av varför vi mår och gör som vi gör. Liksom i idrottare tränar mentalt och visuellt på att klara ett hinder, tränar man i CFT på att uppleva trygghet, gemenskap, värme, i vägledda meditationer. CFT fungerar som ett fint komplement till KBT och ACT. Läs mer om CFT.

Acceptance and Commitment Therapy är en metod som är hjälpsam då man fastnat i tankar och grubblerier, passivitet och missnöje. Får hjälp att hitta sina personliga värden i livet, och att röra sig ditåt. Läs mer om ACT.

Mindfulness är ett verktyg vi använder oss av i flera terapiformer, på olika sätt. På svenska brukar man säga ”Medveten närvaro”. Att vara medveten i situationer som går väldigt snabbt, kan vara av värde för att få klarhet i vad som egentligen hände, och därmed kunna styra sina reaktioner. Mindfulness sänker också den allmäna stressnivån i kroppen, vilket gör att vi kan tänka klarare, lösa problem bättre, blir mindre sjuka och inte reagerar lika snabbt och reflexmässigt vid problematiska situationer. Läs mer om Mindfulness.

Klinisk Hypnos är en behandlingsmetod för att bättre kunna behandla tidigare trauma, anknytningsproblem och somatisering, alltså kroppsliga smärtor kopplade till psykiskt mående. Klinisk Hypnos har länge använts som smärtlindring vid tex tandläkaringrepp, och vid kronisk smärta. Hypnos är en kraftfull metod, som enbart ska användas med en legitimerad terapeut. Det hypnotiska tillståndet hjälper till att få access till delar av hjärnan som vi i vardagslivet stoppat undan. Gamla minnen, känslor och upplevelser, som då vi plockar fram dem, kan bearbetas och läkas. Länk till Svensk Förening för Klinisk Hypnos.

Collaborative Problem Solving är en etablerad samtals. och inlyssningsmetod för att lära sig samarbeta och lösa vardagsproblem tillsammans. Utgår ifrån att alla ska få komma till tals och höras, och att alla gör efter sin förmåga. Förbättrar kommunikationen och relationerna i familjen och par-relationer. Läs mer om CPS.

Lågaffektivt Bemötande, betyder att anpassa krav utifrån vars och ens förmåga. Vetskapen om att känslor smittar, och betydelsen av att själv kunna kontrollera sina känslor för att inte späda på en orolig situation. Mer om LAB.

Bildterapi Bilder, musik och annan konst, har förmågan att beskriva ett sinnestillstånd eller en situation, djupare än ord kan nå. För att kunna beskriva saker som det ännu inte finns ord för, kan bilder vara en hjälp på vägen. Läs mer om Bildterapi.

Panel 2

Presentation

Frida Falk, Leg. Läkare i Barn och Ungdomspsykiatri och samtalsterapeut. Undervisar, föreläser, leder gruppsamtal, samt arbete med barn, ungdom och föräldraskap i kris. Utbildning i KBT, ACT, Compassion Focused Therapies och Klinisk Hypnos.

Arbetar med utredning, återgivning och behandling av neuropsykiatriska funktionshinder, depression, ångest, trauma och sömnstörningar.

Tidigare läkare inom palliativ hemsjukvård och barnsjukvård.

Panel 3

Ta kontakt

För förfrågan, fyll i formuläret så blir du kontaktad. Lokal i Masthugget, Tandhugget, Andra Långgatan 44. Eller via Skype om du önskar hjälp och inte bor i Göteborg.