Terapimetoder

Kognitiv beteendeterapi skapar medvetenhet om hur vi tolkar, reagerar och beter oss när vi hamnar i en viss situation, och hur vår egen tolkning har stor betydelse för hur det faktiskt blir. Vi utforskar tankar, beteenden och tolkningar, vad som gör att beteendet fortsätter och vidmakthålls, och hur man faktiskt kan ändra sina tankar, tolkningar och därmed reaktionen i en situation. Läs mer om KBT.

Compassion Focused Therapies kallas på svenska ”Självmedkänsla”, och är en mindfulnessbaserad terapimetod som i första hand togs fram för människor med hög självkritik, skuld och skam. Det har också visat sig hjälpsamt för att utveckla en varm relation med sig själv, lära känna och hantera sitt känsloliv. På sikt hjälper Compassion med  att känna sig trygg med att ge och ta emot värme, omtanke och närhet från andra, i nära som ytliga relationer. Något om kan vara svårt, om man kommer från en otrygg bakgrund, eller haft andra dåliga erfarenheter i relationer senare i livet. Starka känslor triggas i relationer, och våra känslor styr och ligger bakom en stor del av varför vi mår och gör som vi gör. Liksom i idrottare tränar mentalt och visuellt på att klara ett hinder, tränar man i CFT på att uppleva trygghet, gemenskap, värme, i vägledda meditationer. CFT fungerar som ett fint komplement till KBT och ACT. Läs mer om CFT.

Acceptance and Commitment Therapy är en metod som är hjälpsam då man fastnat i tankar och grubblerier, passivitet och missnöje. Får hjälp att hitta sina personliga värden i livet, och att röra sig ditåt. Läs mer om ACT.

Mindfulness är ett verktyg vi använder oss av i flera terapiformer, på olika sätt. På svenska brukar man säga ”Medveten närvaro”. Att vara medveten i situationer som går väldigt snabbt, kan vara av värde för att få klarhet i vad som egentligen hände, och därmed kunna styra sina reaktioner. Mindfulness sänker också den allmäna stressnivån i kroppen, vilket gör att vi kan tänka klarare, lösa problem bättre, blir mindre sjuka och inte reagerar lika snabbt och reflexmässigt vid problematiska situationer. Läs mer om Mindfulness.

Klinisk Hypnos är en behandlingsmetod för att bättre kunna behandla tidigare trauma, anknytningsproblem och somatisering, alltså kroppsliga smärtor kopplade till psykiskt mående. Klinisk Hypnos har länge använts som smärtlindring vid tex tandläkaringrepp, och vid kronisk smärta. Hypnos är en kraftfull metod, som enbart ska användas med en legitimerad terapeut. Det hypnotiska tillståndet hjälper till att få access till delar av hjärnan som vi i vardagslivet stoppat undan. Gamla minnen, känslor och upplevelser, som då vi plockar fram dem, kan bearbetas och läkas. Länk till Svensk Förening för Klinisk Hypnos.

Collaborative Problem Solving är en etablerad samtals. och inlyssningsmetod för att lära sig samarbeta och lösa vardagsproblem tillsammans. Utgår ifrån att alla ska få komma till tals och höras, och att alla gör efter sin förmåga. Förbättrar kommunikationen och relationerna i familjen och par-relationer. Läs mer om CPS.

Lågaffektivt Bemötande, betyder att anpassa krav utifrån vars och ens förmåga. Vetskapen om att känslor smittar, och betydelsen av att själv kunna kontrollera sina känslor för att inte späda på en orolig situation. Mer om LAB.

Bildterapi Bilder, musik och annan konst, har förmågan att beskriva ett sinnestillstånd eller en situation, djupare än ord kan nå. För att kunna beskriva saker som det ännu inte finns ord för, kan bilder vara en hjälp på vägen. Läs mer om Bildterapi.